School ABC

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Bij aan- en binnenkomst

Kinderen die op de fiets komen kunnen de fietsen aan weerszijde van het schoolgebouw plaatsen. Om het ophalen en wegbrengen ordelijk te laten verlopen wordt er per groep bepaald aan welke kant van het schoolgebouw de fietsen geplaatst mogen worden. Alle ouders en kinderen dienen voor de veiligheid van anderen voor het hek af te stappen.

Voor ouders die de kinderen met de auto naar school brengen of ophalen geldt dat de auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken geplaatst dienen te worden. Voor de veiligheid van onze kinderen mag er onder geen beding kortstondig geparkeerd worden op de oversteekplaatsen, stoepen of in/uitritten.

Wij verwachten van alle halende en brengende ouders dat ze het goede voorbeeld geven.

Pleinwacht

Wij wijzen u er op dat er pas vanaf 08.15 uur pleinwacht op onze school is en daarmee toezicht. Vanaf 08.20 uur wordt het toezicht overgenomen door de leerkracht in de klas. Bij het uitgaan van school is er toezicht door de leerkracht.

STOP-HOU-OP-regel

Vanaf groep 1 hanteren wij de ‘STOP-HOU-OP-regel’. Simpelweg betekent dit dat elk kind ‘STOP-HOU-OP’ zegt als hij vindt dat een ander kind vervelend tegen hem doet. We leren hen hierbij ook hun gevoel te laten uitspreken door ze de ander duidelijk te maken waarom hij/zij iets niet leuk vindt. Ze leren hierdoor voor zichzelf op te komen, ‘nee’ te zeggen en dat ze een stem hebben! Iedereen moet deze regel respecteren. Het nadrukkelijk uitspreken van ‘STOP-HOU-OP’ is voor iedereen een teken dat er direct gestopt moet worden. Indien er niet gestopt wordt, wordt de hulp van de leerkracht ingeschakeld om het conflict op te lossen. Hierbij volgt een gesprek tussen de leerkracht en leerlingen en een eventuele een strafmaatregel. Tevens maakt de leerkracht een notitie op het pestblad in de zorgmap. Na aanhoudend negeren van de STOP-HOU-OP-regel worden de ouders ingelicht en vindt er een gesprek plaats.

Aanvangstijden

Om 08.20 uur mogen de kinderen naar hun klaslokaal en is er toezicht door de leerkracht. Er geldt op de Prinseschool een inlooptijd van 10 minuten waarbij u korte berichten kunt doorgeven aan de leerkracht. Langere gesprekken kunnen alleen na schooltijd plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk om de lessen om 08.30 uur te starten en wij vragen u vriendelijk om hier rekening mee te houden. Het is immers in het belang van uw kind.

Schooltijden

Op de Prinseschool hanteren wij een continurooster waarbij de leerlingen de lunch nuttigen op school. Onze lestijden zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30-14.45 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30-12.15 uur

10-uurtje en lunch; lekker en gezond

Voor het 10-uurtje mogen de kinderen de vanuit huis meegenomen fruit, rauwkost, boterham en/of ontbijtkoekje opeten en drinken ze iets, geen priklimonade. Op de lange dagen lunchen de kinderen op school rond 12.00 uur. Hiervoor wordt een lunchpakket meegegeven vanuit huis. Dit kan bestaan uit: brood, fruit, een zuiveltoetje en een kleinigheidje, zoals een ontbijtkoekje. Het Prinseschool team is van mening dat de inhoud van de broodtrommel op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van de leerling is. Echter, ons advies is om uw kind niet teveel zoetigheid te geven en niet meer te laten eten, dan uw kind gewend is thuis te eten.

Uitnodigingen en kaartjes

Wij verzoeken u vriendelijk om uitnodigingen voor feestjes of (kerst)kaartjes niet in de klas uit te delen, maar deze kaarten buiten het schoolplein en buiten school (na schooltijd) aan de kinderen te geven.

Ziekmelding en afwezigheid

In geval van ziekte of afwezigheid met opgave van reden dient u dit telefonisch te melden tussen 08.00-08.30 uur. De leerkracht wordt dan op de hoogte gesteld. Elke ochtend checkt de leerkracht of alle kinderen aanwezig zijn, indien een leerling zonder geldige opgave van reden afwezig is wordt er zo spoedig mogelijk contact met de ouder/verzorger opgenomen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van Gemeente Enschede.

Medicijngebruik

We willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om kinderen medicijnen mee naar school te geven. Bij medicijngebruik dient er altijd vooraf een gesprek plaats te vinden met de directeur.

Schoolarts

In groep 1 onderzoekt de schoolverpleegkundige de kinderen op het functioneren van de ogen en oren, gevolgd door een gesprek met de leerkracht. De ouders krijgen bericht wanneer deze oog/oor screening plaatsvindt en worden op de hoogte gesteld van de uitkomst. In groep 2 krijgen de kinderen een uitnodiging voor een volledig medisch onderzoek. Deze vindt buiten school plaats en hier dienen ouders bij aanwezig te zijn. Na afloop vindt er een gesprek plaats met de leerkracht over zaken die voor het kind van belang zijn. In groep 7 krijgen de leerlingen vooraf aan het onderzoek een vragenlijst mee naar huis. Bij dit onderzoek worden in verband met de groei, het gewicht en de lengte gemeten.

Hoofdluisbestrijding

Die vervelende, kleine kriebelende beestjes! Bijna ieder kind krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het is vervelend, maar met wat inspanning kan het gelukkig snel verholpen worden. Op de Prinseschool hebben wij een Luizencommissie. Zij controleren op de maandagochtend na elke vakantie onze kinderen op luizen. Indien er bij controle hoofdluizen bij uw kind zijn gesignaleerd, wordt u door de groepsleerkracht ingelicht. U dient uw kind van school op te halen en thuis direct te behandelen met de voor hoofdluis geregistreerde middelen die bij de apotheek te verkrijgen zijn. Na de behandeling mag uw kind weer terug naar school. Wij verwijzen u naar het Hoofdluisprotocol voor de volledige behandeling en bestrijding van deze hardnekkige jeukende beestjes.

Indien u zelf hoofdluis bij uw kind constateert dient u direct de behandeling te starten en dit bij de leerkracht kenbaar te maken.

Verzekeringen

Voor alle kinderen op school is een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering verzekert kinderen tegen ongevallen gedurende de schooluren op school en tijdens schoolactiviteiten buiten het schoolterrein (excursies, schoolreisjes, schoolkamp e.d.) maar ook op weg van en naar huis. Materiële schade aan brillen, fietsen, mobiele telefoons, spreekbeurtmaterialen e.d. wordt niet via de school ongevallenverzekering vergoed. Overkomt het kind in materiel opzicht iets dat terug te voeren is op verijwbaar gedrag van het team c.q. bestuur, dan wordt er beroep gedaan op het door het bestuurd afgesloten WA verzekering voor het team, bestuursleden en vrijwilligers. Veroorzaakt het kind zelf schade aan gebouwen, leermiddelen, spullen van andere kinderen e.d. dan zullen de ouders van het kind een beroep moeten doen op de eigen particuliere WA verzekering. Voor de volledigheid merken wij op dat aan deze tekst geen rechten ontleend kunnen worden. Onze polisvoorwaarden zijn op aanvraag bij directie in te zien.

Vertrouwenspersoon

In iedere situatie waarin mensen met elkaar omgaan, kunnen gedragsregels overtreden worden en/of worden normen en waarden soms onvoldoende gerespecteerd. Op de Prinsescholen hebben we vertrouwenspersonen die het eerste aanspreekpunt zijn bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (alle handelingen, gedragingen of uitlatingen in de seksuele sfeer, maar ook mishandeling of discriminerende uitlatingen, pesten, agressie geweld e.d.) die door leerlingen, ouders/verzorgers of personeel als ongewenst worden ervaren. De school vertrouwenspersonen zijn er voor u. Ze luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies.

De school vertrouwenspersonen zijn:

Prinsestraat
Staringstraat
Daalweg
Mascha Worm en Gerry van Heijst
Ingeborg Haakman
Nikki Overakker

Spreekt u liever met objectieve deskundige van buiten de school? Dan kent onze school ook een externe vertrouwenspersoon. Naast het luisteren, geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar.

Externe vertrouwenspersoon:
Anne Overbeek   06-30 64 25 68
Of ga naar   anneoverbeek.nl