Onderwijs

Van wereldverkenner tot wereldburgerK
inderen zijn van nature wereldverkenners en op de Prinseschool bereiden we ze voor tot wereldburgers. Een wereldburger kan zichzelf staande houden in de wereld en voelt zich overal thuis. Welke 3 pijlers van ons internationaal onderwijsconcept hiervoor ten grondslag liggen, leest u hier!

Opbrengstgericht leren

De Prinseschool wil eruit halen wat erin zit, voor elk kind. Dat is de basis van ons internationaal georienteerde onderwijsconcept. We bieden kinderen de lesstof aan die bij hun niveau past en dagen we ze uit om ook het maximale uit zichzelf te halen. Zo ervaren de kinderen niet alleen een voldaan gevoel, maar het biedt ieder kind ook de ruimte om eigen talenten, capaciteiten en leerstijlen tot uiting te brengen.

Structuur, plezier, oog voor talent, tempo en temperament zijn belangrijke factoren bij het opbrengstgericht leren, daarom werken we volgens een vast rooster en hanteren we bij alle vakken het IGDI model
(Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie) zodat onze leerlingen, elk op eigen niveau, dezelfde basiskennis verwerven. We verdelen elke schooldag concreet tussen opbrengstgerichte vakken (taal, spelling, rekenen, begrijpend – en technisch lezen) en creatieve- (handvaardigheid, tekenen, techniek, ICT en muziek) en zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijleer, levensbeschouwing, filosofie en biologie) volgens het inspirerende internationale IPC leerplan.


Internationalisering

Het International Primary Curriculum (IPC) is internationaal projectonderwijs waarbij gewerkt wordt met spannende en interessante thema’s, die volgens een gestructureerde werkwijze worden aangeboden. Elk thema heeft duidelijk omschreven leerdoelen, die bij alle leerlingen bekend zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan een zeer efficient leerproces. [Zie filmpje hieronder] Een belangrijk aspect van IPC is dat het zelfontdekkende, al doende leren van kinderen en de directe instructie van de leerkracht elkaar op een slimme wijze aanvullen, wat voor aanmoediging, verdieping en enthousiasme zorgt.
Het IPC sluit perfect aan bij onze onderwijsvisie, want wij vinden het belangrijk onze leerlingen goed voor te bereiden op een leven als wereldburger. Immers, door de openstelling van grenzen, internet en social media is de wereld een stuk kleiner geworden en een wereldburger voelt zich overal thuis en heeft oog voor verschillen, maar vooral de overeenkomsten tussen zichzelf en anderen. Het leerplan leert de kinderen niet alleen respect te ontwikkelen voor elkaar en elkaars verschillen en overeenkomsten, maar maakt ze ook bewust van de landen en nationaliteiten om ons heen en de eigen rol en bijdrage als wereldburger.“Wij vinden het belangrijk onze leerlingen goed voor te bereiden op een leven als wereldburger”


Engelstalig onderwijs
Om ons door de Nederlandse Overheid erkende internationaal georienteerde onderwijsconcept compleet te maken bieden wij al jaren succesvol Vroegtijdig Vreemde Talenonderwijs (VVTO) aan. Zo krijgen onze leerlingen al vanaf groep 1 een deel (ongeveer 20%) van het onderwijs in het Engels.
Als één van de 12 landelijk geselecteerde scholen nemen we vanaf 2014 ook deel aan het TPO (Tweetalig Primair Onderwijs) pilot om het percentage gesproken Engels de komende 5 jaar uit te breiden naar 30% tot uiteindelijk 50%. Voor de onderbouw wordt dit op een vrolijke en speelse manier aangeboden, zoals u in het filmpje kunt zien.


“We zijn er trots op dat de Prinseschool de enige gecertificeerde Anglia-school is in Enschede”

In de midden- en bovenbouw is er extra aandacht voor de Engelstalige lessen en versterken we de beheersing van het Engels vanaf groep 5 middels ‘Anglia’. Het Anglia Examination Syndicate is een organisatie die wereldwijd Engelse examens aanbiedt via het Chicester College uit Engeland. Het Anglia examen kent 14 niveaus op het gebied van lezen, luisteren en schrijven, waarvan het Proficiency level toegang geeft tot Engelse universiteiten en hogescholen.

We zijn er trots op dat de Prinseschool de enige gecertificeerde Anglia-school is in Enschede. We leren onze leerlingen stap voor stap Engels waarbij ze jaarlijks een niveau verder kunnen komen en internationaal erkende diploma’s behalen.
Hiermee wordt niet alleen al jong een uitstekende basis gelegd voor Engels, maar óók voor het leren van een andere taal en dat geeft ons internationaal georienteerde onderwijsconcept een prachtige toevoeging en onze leerlingen een voorsprong naar het voortgezet onderwijs.