Zorg

Zorg voor uw kind

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


H
eeft een leerling meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig? Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt.
Iedereen gelijk, iedereen anders… iedereen bijzonder
Ook al zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep, we weten dat iedere leerling zijn of haar eigen behoeften, talenten en leerstijl heeft. Het is aan ons om dit te ontdekken en in de (individuele) leerbehoefte te voorzien.

Leerlingvolgsysteem
Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De Interne Begeleider beheert het CITO- leerlingvolgsysteem (LVS).

Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten met de Interne Begeleider en de directeur de groepsresultaten. In overleg met de schoolleiding worden er afspraken gemaakt met de groepsleerkrachten. De leerkrachten rapporteren drie keer per jaar aan de ouders. Dit zijn bij ons de welbekende 10-minuten gesprekken.

Gaat het iets moeilijker?
Als u of een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kan het zijn dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, met concentratie maar ook met samen spelen of samenwerken. We overleggen dan over welke hulp gewenst is en

nemen samen vervolgstappen. Toch kan het voorkomen dat we zelf niet over voldoende mogelijkheden beschikken om de situatie van uw kind te verbeteren. Dan zullen we, samen met u, een zorgteam inschakelen en een passend zorgplan maken.


Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs
(zie www.swv2302.nl). De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt. Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het is onze ambitie om over 4 jaar een school te zijn die op een hoog niveau brede ondersteuning biedt aan alle kinderen die bij ons worden aangemeld binnen onze grenzen

(meer informatie in onze schoolgids). Hierbij denken we altijd vanuit kansen en niet vanuit belemmeringen.

We hebben de intentie om kinderen hier op school te ondersteunen in plaats van ze te verwijzen. We hebben de knowhow om de talenten van de kinderen optimaal te benutten.

Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de ouder. Betrokkenheid is belangrijk voor ons. Alles zal in nauw overleg en samenwerking met de ouder plaatsvinden. De relatie ouder-leerling-leerkracht staat hierbij centraal.